Παράλυση προσωπικού νεύρου (Πάρεση Προσώπου)

Πρόκειται για μια συγγενή ή επίκτητη κατάσταση κατα την οποία και τα δύο είτε το ένα στέλεχος του προσωπικού νεύρου πάσχει, είτε λόγω συγγενούς αιτιολογίας, είτε λόγω τραυματισμού είτε κάποιας ογκολογικής επεξεργασίας.

Η πάρεση του προσωπικού νεύρου μπορεί να είναι είτε κεντρικής αιτιολογίας (Δηλ. στον πυρήνα του νεύρου), είτε περιφερικής αιτιολογίας δηλαδή κατα τη διαδρομή του νεύρου.

Αναλόγως της αιτιολογίας της πάρεσης και της θέσης η αντιμετώπιση ποικίλει.

Το άτομο με πάρεση του προσωπικού νεύρου μπορεί να έχει μια μεγάλη γκάμα κλινικών συμπτωμάτων, η οποία μπορεί να ξεκινάει απο ένα ανέκφραστο πρόσωπο (Σύνδρομο Mobius -συγγενής παράλυση).

Μέχρι την πτώση της μιας πλευράς του προσώπου με συμπτώματα, την απώλεια σύγκλησης του άνω βλεφάρου, την πτώση της γωνίας του στόματος κ.α .

Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τον ασθενή που τη βιώνει.

Η αποκατάσταση της παράλυσης του προσωπικού νεύρου μπορούν να διαχωριστούν, στις Στατικές, Δυναμικές και Λειτουργικές αποκαταστάσεις.

Σήμερα η αποκατάσταση της πάρεσης του προσωπικού νεύρου γίνεται μόνο απο εξειδικευμένους Πλαστικούς Χειρουργούς, με μικροχειρουργικές και μικρονευρικές τεχνικές και γίνεται η λεγόμενη λειτουργική αποκατάσταση του προσωπικού νεύρου, Δηλ. επαναφορά της λειτουργίας του νεύρου στην προηγούμρνη φυσιολογική του κατάσταση με τη χρήση ελεύθερων νευρικών μοσχευμάτων και αν χρειάζεται και με την ελεύθερη μεταφορά μυός.

Συμπερασματικά η λειτουργική αποκατάσταση του προσωπικού νεύρου απαλλάσσει οριστικά τον ασθενή απο την αναπηρία του προσώπου και επαναφέρει τη νεύρωση στην πάσχουσα περιοχή μια για πάντα.