photogallery.png  PHOTO GALLERY

Δείτε το φωτογραφικό υλικό
από τις επεμβάσεις
more_grey.png

 

 

Η ρινοπλαστική αποτελεί ίσως την πιο δύσκολη αισθητική επέμβαση της Πλαστικής Χειρουργικής. Η δυσκολία της έγκειται όχι στο να πραγματοποιηθεί η επέμβαση από κάποιον Πλαστικό Χειρουργό αλλά στο ότι για να θεωρείται η επέμβαση επιτυχημένη θα πρέπει να τηρούνται οι τρείς βασικές αρχές της ρινοπλαστικής.

  1. Η επέμβαση να μην είναι αντιληπτή από τους γύρω μας και η μύτη μας να αποτελεί μια φυσική συνέχεια του υπόλοιπου προσώπου.
  2. Η επέμβαση θα πρέπει να αποκαθιστά συγχρόνως τη λειτουργικότητα της μύτης δηλαδή φυσιολογική αναπνοή και όσφρηση.
  3. Τα αποτελέσματα της επέμβασης να είναι φυσικά, χωρίς να αναγνωρίζεται κανένα ίχνος παρεμβατικότητας πάνω μας και να αντέχουν στο χρόνο.

Η μύτη πέραν της μεγάλης αισθητικής βαρύτητας που έχει ρόλο στο ανθρώπινο πρόσωπο αποτελεί και το μοναδικό λειτουργικό όργανο που αφορά τη σωστή αναπνοή και φυσιολογική όσφρηση. Οποιαδήποτε επέμβαση ρινοπλαστικής θα πρέπει να διορθώνει και τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης δηλαδή στην αναπνοή-όσφρηση (λειτουργική ρινοπλαστική).

Η σύγχρονη λειτουργική ρινοπλαστική αφορά την αποκατάσταση τόσο της εξωτερικής όψης της ρινός αλλά και της λειτουργικότητας. Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά για αυτό θα πρέπει στην ίδια επέμβαση να διορθώνονται όλες οι λειτουργικές ανωμαλίες της μύτης.

 

Ανατομία Μύτης

Η μύτη αποτελείται από τον οστέινο σκελετό δηλαδή τα ρινικά οστά, τους χόνδρους της μύτης, (άνω και κάτω πλάγιοι) σχήμα εικόνας εδώ, καθώς και από εσωτερικές δομές, το ρινικό διάφραγμα και τις ρινικές κόγχες (κάτω ρινικές κόγχες). Τα οστέινα μέρη και τα χόνδρινα μέρη της ρινός επικαλύπτονται από δέρμα.

Σε μια ρινοπλαστική η αισθητική δυσμορφία μπορεί να αφορά οποιαδήποτε από τα παραπάνω ανατομικά τμήματα της μύτης, καθώς και ένα συνδυασμό αυτών ή και όλα τα ανατομικά τμήματα της μύτης.

Διάγνωση

Η σωστή και επιτυχημένη ρινοπλαστική ξεκινά πάντα από τη σωστή διάγνωση. Καμία μύτη δεν είναι ίδια και καμία επέμβαση ρινοπλαστικής δεν εκτελείται με τον ίδιο τρόπο διότι ο κάθε άνθρωπος, η κάθε μύτη και το κάθε ανατομικό πρόβλημα είναι μοναδικό.

Κατά τη διάρκεια της διάγνωσης θα πρέπει να εκτιμηθεί πιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα της αισθητικής δυσμορφίας της μύτης καθώς και με το αν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα αναπνοής (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία της κόγχης, ύπαρξη πολυπόδων). Αυτό πολύ απλά πέρα από την επισκόπηση και την ψηλάφηση κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης πραγματοποιείται και ενδοσκοπική ρινοσκόπηση για την αποκάλυψη ή μη παθολογικών εσωτερικών δομών της μύτης, π.χ (Στραβό ρινικό διάφραγμα, υπερτροφική ρινική κόγχη, πολύποδες ρινικής χοάνης βλεννογόνου – κατάγματα κ.α).

Σε πολύ σύνθετες περιπτώσεις επιπρόσθετος ακτινολογικός έλεγχος μπορεί να είναι αναγκαίος (Αξονική τομογραφία)

Στο τέλος η χρήση φωτογραφικού υλικού αποκαλύπτει και εξηγεί στον ασθενή το ουσιαστικό πρόβλημα καθώς και το πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί.

Τεχνικές Ρινοπλαστικής

Συνήθως δύο είναι οι τεχνικές ρινοπλαστικής, η κλειστή ρινοπλαστική (Close Rhinoplasty) και η ανοιχτή ρινοπλαστική (Open Rhinoplasty).

Και οι δύο μέθοδοι έχουν υπέρ και κατά, άλλα σήμερα σχεδόν σε όλο τον κόσμο έχει επικρατήσει η ανοιχτή μέθοδος.

Κλειστή Ρινοπλαστική (Close Rhinoplasty)

Η εγχείρηση πραγματοποιείται από το εσωτερικό της μύτης χωρίς την ύπαρξη εξωτερικών τομών, είναι η μέθοδος που έχει επικρατήσει μέχρι την τελευταία δεκαετία. Έχει το πλεονέκτημα της μη ύπαρξης εξωτερικών τομών και του γρηγορότερου χρόνου ανάρρωσης.

Από την άλλη έχει το μειονέκτημα ότι μια πολύ μεγάλη ποικιλία αισθητικών δυσμορφιών δεν μπορεί να διορθωθεί λόγω της περιορισμένης έκτασης χειρουργικών χειρισμών που μπορεί να γίνει με την πιο πάνω τεχνική.

Ανοιχτή Ρινοπλαστική (Open Rhinoplasty)

Είναι η μέθοδος που έχει επικρατήσει στα μεγαλύτερα κέντρα ανά τον κόσμο. Μέσω μιας μικροσκοπικής τομής στο κάτω μέρος της μύτης αποκαλύπτεται όλος ο οστέινος σκελετός και ο χόνδρινος σκελετός της μύτης.

Λόγω του ότι υπάρχει άμμεση πρόσβαση  σε όλα τα ανατομικά σημεία της μύτης οποιαδήποτε αισθητική ή λειτουργική ανωμαλία διορθώνεται σε ποσοστό 100%. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα και έχει καθιερωθεί πλέον στη σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική με το ρητό ¨ότι δε διορθώνει η κλειστή ρινοπλαστική το διορθώνει η ανοικτή¨.

Η δε ύπαρξη της μικροσκοπικής τομής δεν παρουσιάζει κανένα αισθητικό πρόβλημα και μετά από λίγο καιρό ούτε κάν φαίνεται.

Ρινικό Διάφραγμα

Το ρινικό διάφραγμα αποτελεί ένα οστεο-χόνδρινο πέταλο (Τμήμα-Δοκάρι)

το οποίο διαχωρίζει την (Δε) από (Αρ) ρινική κοιλότητα.

Οποιαδήποτε κλίση του προς την μια ή την άλλη πλευρά της ρινικής κοιλότητας εμποδίζει τη φυσιολογική αναπνοή (Σκολίωση).

Πέραν τούτου όμως πολλές φορές το ρινικό διάφραγμα πέραν της λειτουργικής ανωμαλίας (αναπνοή) προκαλεί και αισθητικές δυσμορφίες (στραβή μεγάλη μύτη, καμπούρα κ.α.).

Ρινικές Κόγχες

Πρόκειται για οστέινες ανατομικές δομές σε κάθε πλάγιο της ρινικής κοιλότητας οι οποίες επικαλύπτονται με βλεννογόνο.

Οποιαδήποτε υπερτροφία της μίας ή της άλλης ρινικής κόγχης προκαλεί λειτουργικό πρόβλημα της αναπνοής στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνδυάζεται με σκολίωση του ρινικού διαφράγματος.

Μοσχεύματα στη Ρινοπλαστική

Οι αισθητικές δυσμορφίες της μύτης μπορεί να είναι τόσο μεγάλες έτσι ώστε να μην  μπορεί πολλές φορές να διορθωθεί μια μύτη μόνο με την αφαίρεση (χόνδρων και οστών) έτσι ώστε η μύτη να γίνει μικρότερη (Reduction Rhinoplasty). Πάρα πολλές φορές χρειάζεται να μεγαλώσουμε ένα τμήμα της μύτης ενώ συγχρόνως να μειώσουμε ένα άλλο. Πολλές φορές χρειάζεται να μεγαλώσουμε μια κοντή μύτη ή να φαρδύνουμε μια στενή μύτη.

Γενικώς η αρχή της σύγχρονης ρινοπλαστικής  είναι να ξαναχτίσουμε την προβληματική μύτη ώστε οι εσωτερικές δομές της να έχουν φυσιολογικό σχήμα και να αντέχουν στο χρόνο (Foundation Rhinoplasty).

Αυτό γίνεται με τη χρήση χόνδρινων μοσχευμάτων τα οποία αν κριθούν αναγκαία χρησιμοποιούνται από την ίδια τη μύτη (ρινικό διάφραγμα) και σε πιο δύσκολες περιπτώσεις (από το πτερύγιο του ωτός, πλευρικό χόνδρο,κροταφική περιοχή) ανάλογα την αισθητική δυσμορφία.

Γενικώς η χρήση των χόνδρινων μοσχευμάτων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη ρινοπλαστική και οι Πλαστικοί Χειρουργοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήσης των χόνδρινων μοσχευμάτων έχουν μια περιορισμένη γκάμα εγχειρητικής τεχνικής χωρίς να μπορούν να λύσουν και να επιφέρουν ένα φυσικό αποτέλεσμα σε μια ρινοπλαστική που είναι λίγο πιο έξω από τα δικά τους δεδομένα.

Σύγχρονη Ρινοπλαστική

Είναι η επέμβαση που συγχρόνως μετά από μια λεπτομερή διάγνωση διορθώνει τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης (αναπνοής - όσφρησης) και  συγχρόνως αποκαθιστά οποιαδήποτε αισθητική δυσμορφία της μύτης υπάρχει.

Ο Πλαστικός Χειρουργός ο οποίος γνωρίζει καλά την ρινοπλαστική μπορεί να αποκαταστήσει οποιοδήποτε αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα της μύτης που έχει προκύψει είτε αυτό αφορά την πρώτη επέμβαση της ρινοπλαστικής είτε μετά από τραυματισμό είτε μετά από αποτυχημένη επέμβαση ρινοπλαστικής.

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και αφού προηγουμένως έχει πραγματοποιηθεί πλήρης προεγχειρητικός κλινικός εργαστηριακός έλεγχος.

Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 1:30 - 2 ώρες, κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο Πλαστικός Χειρουργός αποκαθιστά τόσο τις αισθητικές δυσμορφίες της μύτης αλλά και οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα της μύτης.

Στο τέλος της επέμβασης ένα μικρό ναρθηκάκι ακινητοποιεί και προστατεύει τη χειρουργημένη μύτη.

Ο ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο την ίδια ημέρα.

Μετεγχειρητική πορεία μετά από Ρινοπλαστικη

Ο ασθενής συνήθως παρουσιάζει κάποιους μώλωπες και ένα μικρό πρήξιμο γύρω από τη μύτη το οποίο σταδιακά υποχωρεί σε 5-7 ημέρες, όταν δηλαδή αφαιρεθεί ο νάρθηκας και η αφαίρεση των ραμμάτων.

Ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του σε 6-7 ημέρες. Το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής είναι άμεσα ορατό μετά την αφαίρεση του νάρθηκα.

Παρόλα αυτά η μύτη θα είναι πρησμένη για 2-3 εβδομάδες μετά την επέμβαση και το τελικό αποτέλεσμα οριστικοποιείται σε 4-6 μήνες μετά την αρχική επέμβαση.

Επιπλοκές μετά από Ρινοπλαστική

Οι επιπλοκές της ρινοπλαστικής μπορούν να διαχωριστούν στις άμεσες δηλαδή αυτές που μπορεί να προκύψουν αμέσως μετά το χειρουργείο όπως η αιμορραγία, η λοίμωξη καθώς και στις απώτερες δηλαδή αυτές που συμβαίνουν αρκετό χρονικό διάστημα μετά από την επέμβαση.

Αυτές μπορεί να είναι:
Αισθητικές Δυσμορφίες (δηλ. μια αποτυχημένη ρινοπλαστική) όπου αφορούν είτε τον οστέινο σκελετό της μύτης (V deformity) είτε  αφορούν αισθητικές ανωμαλίες του ακρορiνιου (Supratip deformity) και των χόνδρων του (Pinched nose).

Είτε μπορούν να αφορούν δυσκολία στην αναπνοή ή στο ρινικό διάφραγμα(καθώς και ένα συνδυασμό των παραπάνω.

Γενικώς οι παραπάνω επιπλοκές δεν είναι συνηθισμένες σε Πλαστικούς Χειρουργούς που έχουν εμπειρία αλλά και μοντέρνα εγχειρητική τεχνική έτσι ώστε να αποφεύγονται όλα τα παραπάνω. Σήμερα η χρήση της ανοικτής ρινοπλαστικής, η χρήση μοσχευμάτων καθώς και η χρήση εσωτερικών ραμμάτων επιτυγχάνουν άριστο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές.

Συμπερασματικά

Η ρινοπλαστική είναι μια εύκολη φαινομενικά επέμβαση η οποία όμως μπορεί να έχει τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα για τον ασθενή όταν αυτή εκτελείται απο Χειρουργούς οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία στη μύτη.

Ο μοντέρνος Πλαστικός Χειρουργός για να μπορεί να έχει φυσικό αποτέλεσμα που να αντέχει στο χρόνο και χωρίς να γίνεται αντιληπτή η επέμβαση από τον περίγυρο μας θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αποκαθιστά οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα της μύτης (αναπνοή, όσφρηση) και να είναι εξοικειωμένος με τις ανοικτές τεχνικές και να μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της μύτης ή οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος για τη λήψη μοσχευμάτων αν αυτό κριθεί αναγκαίο έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι άψογο, φυσικό και να αντέχει στο χρόνο.

Στο Vk Institute of Aesthetic and Plastic Surgery η εμπειρία του Dr Κρέτση σε πολύ δύσκολα και σύνθετα προβλήματα ρινοπλαστικής αποτελούν την εγγύηση για ένα φυσικό αποτέλεσμα που να αντέχει στο χρόνο.

Πριν και Μετά | Ρινοπλαστική

 

 

Εμφανίσεις: 52222

simata.png

 

Trade mark of Perfection - Εγγυηση Τελειοτητας

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ VK OF AESTHETIC AND PLASTIC SURGERY ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Β.ΚΡΕΤΣΗ MD EBOPRAS ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Κ/Ο ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 92 ΤΗΛ 2107786277. VK-PLASTIC SURGERY.COM

 

Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 92, Αθήνα, Τ.Κ. 11528

Τηλ.: 2107786277, Fax: 2107786252
Κιν.: 6944643242

E-mail: info@vk-plasticsurgery.com

Web:

Newsletter

Όροι και Προϋποθέσεις